تکمیل کسریات پرونده آموزشی ( لیست پیوست شده است )

به اطلاع اسامی مندرج در لیستها میرساند نهایتا تا تاریخ   ۵  آذر  نواقص مدارک خود را کامل کرده و تحویل واحد اداری مرکز دهندYou must provide the correct slide type on the [pjc_slideshow slide_type='your_slide_type'] shortcode

مرکز آموزش علمی کاربردی خبرنگاران