برگزاری کارگاه شناسایی فرصتهای کارآفرینی در ششمین نمایشگاه جشنواره درون دانشگاهی توسط استاد دانشجووش در هتل پارس مشهد با حضور ریاست مرکز علمی_کاربردی خبرنگاران مشهد سرکارخانم دکتر ذبیحی زوارم

مرکز آموزش علمی کاربردی خبرنگاران