برگزاری نمایشکده عیدانه ویژه دانشجویان مرکز علمی_کاربردی خبرنگاران مشهد توسط معاونت پژوهشی مرکز جناب آقای ستاری_مجری طرح:سرکارخانم چهکندی

مرکز آموزش علمی کاربردی خبرنگاران