برگزاری جلسه نهم تمرینات فوتسال

برگزاری جلسه نهم رشته ورزشی فوتسال با حضور معاون پژوهشی مرکز خبرنگاران(آقای ستاری)و دانشجویان اخلاقمدار و فنی مرکز خبرنگاران

مرکز آموزش علمی کاربردی خبرنگاران