برگزاری جلسه دهم رشته ورزشی فوتسال با حضور معاونت پژوهشی مرکز و دانشجویان پرتلاش و با تکنیک مرکز علمی_کاربردی خبرنگاران مشهد

مرکز آموزش علمی کاربردی خبرنگاران