برگزاری انجمن ورزشی_دانشجویی مرکز علمی_کاربردی خبرنگاران مشهد

قابل توجه تمامی دانشجویان(بانوان)_(آقایان)،لطفا برای تکمیل اطلاعات به معاونت پژوهشی مرکز علمی_کاربردی خبرنگاران مشهد آقای ستاری مراجعه نمایید.

مرکز آموزش علمی کاربردی خبرنگاران