برگزاری انجمن ورزشی_دانشجویی مرکزآموزش علمی_کاربردی خبرنگاران مشهد

قابل توجه کلیه دانشجویان بانوان_آقایان،

آخرین مهلت ثبت نام

۹۸/۹/۹ لغایت۹۸/۹/۱۲

مرکز آموزش علمی کاربردی خبرنگاران