اول مهر ماه،ماه علم و معرفت گرامی باد.

صاحب دلی به مدرسه آمدز خانقاه 

درهم شکست صحبت اهل طریق را

 

گفتم میان عابدو عالم چه فرق بود 

تا برگزیدی از آن این فریق را

 

گفت آن گلیم خویش برون می کشد ز موج

وین سعی می کند که بگیرد غریق را

(سعدی)

مرکز آموزش علمی کاربردی خبرنگاران