افتخاری دیگر برای دانشجویان مرکز علمی_کاربردی خبرنگاران مشهد

کسب جایزه طلایی روابط عمومی ایران توسط سرکارخانم مائده نصرآزادانی،دانشجو کارشناسی رشته روابط عمومی مرکز علمی_کاربردی خبرنگاران

باآرزوی موفقیت

مرکز آموزش علمی کاربردی خبرنگاران