اطلاع رسانی مبلغ شهریه کارشناسی نیمسال دوم ۹۸_۹۷

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند مبالغ فوق به صورت علی الحساب بوده و با توجه به تعداد واحدهای دانشجو و نوع دروس ،امکان تغییر میزان شهریه وجود خواهد داشت.

 

مرکز آموزش علمی کاربردی خبرنگاران