اطلاع رسانی مبلغ شهریه کاردانی نیمسال دوم ۹۸_۹۷

به اطلاع دانشجویان میرساند مبالغ فوق به صورت علی الحساب بوده و با توجه به تعداد واحدهای دانشجو و نوع دروس ،امکان تغییر میزان شهریه وجود خواهد داشت.

مرکز آموزش علمی کاربردی خبرنگاران