اطلاعیه مهم

☸️ اطلاعیه مهم

☸️ از روز چهارشنبه ۱۳ دی لغایت پایان امتحانات ( ۳۰ دی ) واحد اداری مرکز تعطیل بوده و  پاسخگویی به مراجعین صرفا در تاریخهای ۱۴ لغایت ۱۷ دیماه و صرفا برای تایید کارت ورود به جلسه امتحانی می باشد.

پاسخگویی به سایر مراجعین، از  اول بهمن ماه انجام میشود

#امتحانات

مرکز آموزش علمی کاربردی خبرنگاران