اطلاعیه مهم آموزشی

دانشجویان می توانندجهت مراحل انتخاب واحد ترم بهمن به قسمت اداری مراجعه نمایند.

موارد ذیل جهت اطلاع دانشجویان اعلام میشود:

۱_هزینه شهریه علی الحساب می باشد.

۲_واحدهای در نظر گرفته شده ممکن است براساس معدل دانشجو(معدل الف یا مشروط)تغییر کند.

۳_ظرفیت گروهها و کلاس های ترم جدید براساس مراجعه دانشجویان تکمیل خواهد شد،لذا دانشجویانی که زودتر نسبت به انجام مراحل پیش_انتخاب واحد اقدام نمایند در اولویت قرار خواهند گرفت.

۴_دانشجویان جهت دریافت پرینت انتخاب واحد به واحد انتشارات مراجعه نمایند.

۵_دانشجویانی که فقط دروس معرفی به استاد دارند می توانندبعداز ثبت نمرات ،جهت انتخاب دروس خود مراجعه نمایند.

۶_دانشجویان درزمان انتخاب واحد کارت ملی خود را همراه داشته باشند.

 

با آرزوی موفقیت برای دانشجویان گرام

مرکز آموزش علمی کاربردی خبرنگاران