اطلاعیه مهم آموزشی

به اطلاع تمامی دانشجویان می رساند :با توجه به ثبت نمودن غیبتهای بیش از حد مجاز دانشجویان در سامانه،درقسمت تاریخ و محل برگزاری امتحان و شماره ثبت نام ،غیبتهای موجه کلاسی(۳/۱۶)برای دانشجویان لحاظ شده وبنابراین،دانشجو حق حضور در جلسه امتحان و یا ژوژمان را ندارد…

مرکز آموزش علمی کاربردی خبرنگاران