اطلاعیه(کارشناسی عکاسی خبری۹۶۱)

برنامه کلاسی مهر۹۷

کارشناسی عکاسی خبری۹۶۱

۱_سرکارخانم راحله نظافتی

۲_سرکارخانم فرزانه حسینی

۳_سرکارخانم مرضیه زجاجی

۴_سرکارخانم سمانه معتمدی

۵_سرکارخانم نفیسه دین پناه

۶_سرکارخانم زهرا سادات حسینی

۷_جناب آقای محمد اسماعیل مجدی مقدم

۸_جناب آقای عماد عبدی تیلکی

۹_جناب آقای حمید رضا قربانی

۱۰_جناب آقای الیاس رضوان پناه

۱۱_جناب آقای عماد جاویدی

۱۲_جناب آقای حسن میرزا آقازاده

کارشناسی عکاسی خبری ۹۶۱

 

مرکز آموزش علمی کاربردی خبرنگاران