اطلاعیه(برنامه کلاسی کارشناسی عکاسی تبلیغات ۹۶۲)

برنامه کلاسی مهر ۹۷

کارشناسی عکاسی تبلیغات ۹۶۲

۱_سرکارخانم زهرا سعیدی

۲_سرکارخانم حبیبیه اکبرزاده یزدی

۳_سرکارخانم سپیده بهروش

۴_سرکارخانم مهلا شجاعی رستکار

۵_سرکارخانم فاطمه عرفانیان ارجمند

۶_سرکارخانم مائده حسین زاده

۷_سرکارخانم صفا احمدزاده

۸_سرکارخانم عطیه دهقان

۹_سرکارخانم زهرا یزدی

۱۰_جناب آقای اردلان همدانی

۱۱_جناب آقای جواد خالقی

۱۲_جناب آقای فرشید اصغری

۱۳_جناب آقای محمد امین رئیس المحدثین

۱۴_جناب آقای محمد حشمتی

۱۵_جناب آقای عرفان سپاهی

۱۶_جناب آقای علی نقابی

۱۷_جناب آقای امید نظری

۱۸_جناب آقای مسعود احمدی

۱۹_جناب آقای محسن خالصی

کارشناسی عکاسی تبلیغات ۹۶۲

مرکز آموزش علمی کاربردی خبرنگاران