اطلاعیه(برنامه کلاسی کاردانی گرافیک ۹۶۲_۹۶۱)

برنامه کلاسی مهر۹۷

کاردانی گرافیک ۹۶۲_۹۶۱گروه(B)

۱_سرکارخانم عاطفه حسین زاده

۲_سرکارخانم ملیکا عبدا… زاده

۳_سرکارخانم مرجان فعال

۴_سرکارخانم معصومه باقی رباطی

۵_سرکارخانم ملیکا خوش بزم

۶_سرکارخانم فائزه فرهادی

۷_سرکارخانم ملیحه خاکشور

۸_جناب آقای علیرضا پلیان

۹_جناب آقای محمد مهدی سلامیان

۱۰_جناب آقای سید امید نظر نژاد

۱۱_جناب آقای حمید اختریان

۱۲_جناب آقای علی همت آبادی

۱۳_جناب آقای علیرضا شیخ زاده

B کاردانی گرافیک ۹۶۱

B کاردانی گرافیک ۹۶۲

 

 

مرکز آموزش علمی کاربردی خبرنگاران