اطلاعیه(برنامه کلاسی کاردانی چاپ ونشر۹۶۱)

برنامه کلاسی مهر ۹۷

کاردانی چاپ ونشر ۹۶۱

۱_سرکارخانم فاطمه جعفری

۲_جناب آقای محمد رضا خزاعی

۳_جناب آقای مهدی میری

۴_جناب آقای علی دل قندی

۵_جناب آقای علی عظیم زاده

۶_جناب آقای علی حسین زاده مقدم

۷_جناب آقای مهدی صدیقی

۸_جناب آقای محمد صدیقی

۹_جناب آقای رضا موحدی

۱۰_جناب آقای محسن کیمیا گران

۱۱_جناب آقای علی افتاده

۱۲_جناب آقای وحید صابری

۱۳_جناب آقای رضا ابراهیمی

۱۴_جناب آقای محمد تقی محمدپور

کاردانی چاپ۹۶۱

مرکز آموزش علمی کاربردی خبرنگاران