اطلاعیه(برنامه کلاسی کاردانی روابط عمومی۹۶۱)

برنامه کلاسی مهر ۹۷

کاردانی روابط عمومی۹۶۱_گروه(A)

۱_سرکارخانم زهرا اسماعیل آبادی

۲_سرکارخانم نسترن بارونی آبادی

۳_سرکارخانم نجمه مقدسان

۴_سرکارخانم مرجان قلی زاده

۵_سرکارخانم زهرا لزگی

۶_سرکارخانم زهرا بیات

۷_سرکارخانم زهرا طوسی نژاد

۸_سرکارخانم ملیحه علیزاده

۹_سرکارخانم رحیمه رهبر

۱۰_جناب آقای مهدی پاداش

۱۱_جناب آقای علیرضا عدالتی راد

۱۲_جناب آقای حسین جناب

۱۳_جناب آقای جواد محمد پناه حسن آبادی

۱۴_جناب آقای حسن مقامی

۱۵_جناب آقای سید علی زارعی

۱۶_جناب آقای سید علی نجاتی

۱۷_جناب آقای مهدی جباری

۱۸_جناب آقای ابوالفضل دانا

۱۹_جناب آقای حسن عرفانی صابر

۲۰_جناب آقای محمد رضا عرفانی

۲۱_جناب آقای علی تاجور

۲۲_جناب آقای رضا شایسته

۲۳_جناب آقای حمید ارین مهر

۲۴_جناب آقای محمود تقوی بجنوری

۲۵_جناب آقای رضا حسن زاده

۲۶_جناب آقای مهدی قائمی

۲۷_جناب آقای علی اکبر یوسف

۲۸_جناب آقای محمود لطفی

۲۹_جناب آقای مهدی قدمیاری

۳۰_جناب آقای هادی مظلوم

۳۱_جناب آقای جواد ریکا

۳۲_جناب آقای علی طوسیان

۳۳_جناب آقای مهدی مهدوی

۳۴_جناب آقای جواد رسول خانی

۳۵_سرکارخانم اعظم جلیلی رحمتی

۳۶_سرکارخانم سمیه بوستانی

کاردانی روابط عمومی ۹۶۱ گروه A

مرکز آموزش علمی کاربردی خبرنگاران