آگاهی ورزشی

حضور سرکار خانم مهلا سروش(کارشناسی_روابط عمومی)دانشجوی مرکز علمی_کاربردی خبرنگاران درتیم والیبال دانشگاه جامع علمی_کاربردی در مسابقات کشوری سمنان

مرکز آموزش علمی کاربردی خبرنگاران