آئین نامه امتحانات

☸️ مقررات جلسات امتحان بشرح ذیل ارائه میشود.

☸️ کلیه دانشجویان موظف به رعایت تمامی بندهای آئین نامه می باشند

۱- دانشجویان ۱۵ دقیقه قبل از شروع امتحان در محل برگزاری  امتحان حضور داشته باشند .

۲- قبل از استقرار بر روی صندلیها ، شماره صندلی  را با شماره اعلام شده تطبیق دهند (هرگونه جابجایی در شماره صندلی تخلف محسوب میشود ) .

۳- نام، نام خانوادگی، شماره صندلی، شماره دانشجویی و نام استاد را  بر  روی تمامی برگه¬های پاسخ¬نامه و  اوراق امتحانی کنترل نموده و در صورت مشاهده  هر گونه مغایرت، از طریق مراقب جلسه پیگیری نمایید  .

۴- پس از شروع امتحان  ، دانشجویی که با تأخیر  وارد جلسه امتحانی می گردد ، در صورتی می-تواند در جلسه امتحان شرکت نماید که هیچ دانشجویی که در امتحان مربوطه شرکت نموده ، جلسه امتحانی را ترک ننموده باشد.

۵-  دانشجویان کارت ورود به جلسه امتحانات ممهور به مهر واحد مالی مرکز را در هر جلسه امتحان همراه داشته باشند .

۶- دانشجویان موظف هستند ، در طول برگزاری امتحان ، آرامش و سکوت جلسات امتحانی را  حفظ نمایند.

۷- دانشجویان  از انجام اعمال یا رفتاری  که موجب اختلال یا وقفه در برگزاری  امتحانات گردد، بپرهیزند .

۸-  اسباب و لوازمی از قبیل کتاب  ، جزوه، ، ماشین حساب ( بدون مجوز ) ، یادداشت، کیف و تلفن همراه  را به محوطه برگزاری امتحان  وارد ننمایند .

۹- انجام اعمالی مانند استفاده از تلفن همراه  و mp3pleyer ، نگاه کردن به ورقه دیگران ،  صحبت کردن با یکدیگر ، استفاده غیرمجاز از یادداشت ، کتاب ، جزوه  و  از تبادل ورقه  ،  در جلسات امتحانی بپرهیزند .

۱۰ – برگه¬های امتحانی منگنه شده را تفکیک و جداسازی ننمایند

۱۱- جلسات امتحانی را  قبل از انجام حضور و غیاب توسط عوامل اجرایی امتحانات  ، ترک ننمایند .

۱۲- مستندات و مدارک امتحانی را از جلسه امتحان خارج ننمایند .

۱۳- چنانچه فرد دیگری بجای دانشجو  در جلسه امتحان حضور داشته باشد ،  مستوجب عواقب قانونی شده و هم دانشجو  و هم  شخص جایگزین  به کمیته انضباطی معرفی خواهند شد

#الزامی

مرکز آموزش علمی کاربردی خبرنگاران